Send to a friend Drukuj
Wstecz

Informacje prawne - Polityka Prywatności

Company : Canson SAS
Legal Form : Société par Action Simplifiée
RCS CANSON SAS : 335 620 241
IDU : FR209518_01QLHF / FR218298_07UNUT
Headquarter : N°67 rue Louis et Laurent Seguin - CS 70139 - 07104 Annonay Cedex - France
CEO : Luca PELOSIN
Publication Manager : Claire JACQUIN
Phone : 04 75 69 88 00 
Hosting : Alter Way - 1 Rue Royale, Bat D, 227 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud - 01 41 16 34 95

Warunki korzystania

Dostęp do strony www.canson.com oraz korzystanie z jej zawartości podlegają poniższym warunkom użytkowania. Poprzez wejście na stronę www.canson.com oraz korzystanie z jej zasobów użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki użytkowania.

Strona www.canson.com jest stworzona przez Canson SAS, której siedziba znajduje się pod adresem: 67 rue Louis et Laurent Seguin - CS 70139 - 07104 Annonay Cedex - France, Francja.

Canson SAS dokłada wszelkich starań, by zapewnić poprawność i aktualność informacji rozpowszechnionych na tej stronie, zastrzegając sobie prawo do korekty informacji w niej zawartych w każdym momencie i bez uprzedzenia. Jednakże Canson SAS nie gwarantuje, że informacje zawarte na stronie całkowicie i dokładnie wyczerpują dany temat.

W związku z powyższym Canson SAS nie ponosi odpowiedzialności:
- za niedokładne i niepełne informacje zamieszczonych na stronie;
- w przypadku szkód wynikłych z ingerencji osób postronnych, której skutkiem byłoby sfałszowanie informacji rozpowszechnianych przez tę stronę;
- oraz, ogólnie, w przypadku wszelkiego rodzaju szkód, bezpośrednich lub pośrednich, niezależnie od przyczyn lub skutków, wynikłych z posługiwania się informacjami rozpowszechnionymi na tej stronie lub z uznania ich za miarodajne.

Prawa własności intelektualnej

Z tytułu pochodzenia lub na mocy szczegółowych umów, dokumenty, marki, rysunki i modele rozpowszechnione przez tę stronę lub do których ona nawiązuje, a także te, które zostały stworzone specjalnie dla tej strony i stanowią jej część, są wyłączną własnością Canson SAS.

Canson SAS nie udziela żadnej licencji ani żadnego prawa użytkowania, wykorzystywania, rozpowszechniania tych dokumentów, rysunków, modeli i marek. Odtwarzanie całości lub części dokumentów opublikowanych na stronie jest możliwe jedynie w celu informacji, dla użytku osobistego i prywatnego, wszelkie inne użytkowanie jest wyraźnie zabronione.

Użytkownik, który prześle fotografię lub jakikolwiek inny dokument, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku w celu rozpowszechniania go za pośrednictwem strony www.canson.com, gwarantuje, że jest jego wyłącznym i jedynym autorem i, że te dokumenty nie naruszają, ani bezpośrednio ani pośrednio, praw osób trzecich. W ten sposób zabezpiecza on bezwarunkowo Canson SAS przed roszczeniami lub żądaniami ze strony osób trzecich, które stwierdziłyby, że są posiadaczami jakichkolwiek praw do publikowanych dokumentów.

Wszelkie przekazanie dokumentów w celu publikacji lub rozpowszechnienia na stronie www.canson.com jest równoważne ze zbyciem, bez wyłączności, Canson SAS, nieodpłatnie, na czas ich ważności praw autorskich i na wszystkie kraje, praw majątkowych autora. To zbycie, będące przedmiotem wyraźnej zgody autora, zawiera prawa majątkowe do odtwarzania, do przedstawiania i do adaptacji, w jakikolwiek sposób, w każdej formie, za pomocą wszelkich sposobów i na jakichkolwiek nośnikach aktualnie znanych jak i tych, które powstaną w przyszłości.

Linki

Strona www.canson.com może umieścić linki odsyłające do innych stron Web lub do innych źródeł internetowych, które nie są kontrolowane przez Canson SAS. W związku z powyższym, Canson SAS nie będzie mogła być pociągana do odpowiedzialności za udostępnienie tych stron i tych źródeł zewnętrznych i nie będzie mogła być w żaden sposób uznana za odpowiedzialną za ich zawartość, za reklamy, produkty lub usługi, ani, ogólnie, za wszelkie materiały dostępne na tych stronach lub dzięki tym stronom, lub też stronom zewnętrznym. Ponadto, Canson SAS nie będzie mogła być uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe lub związane z użyciem zawartości, dóbr lub usług dostępnych na tych stronach lub w źródłach zewnętrznych lub z uznaniem ich za miarodajne.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie sposobu zarządzania stroną internetową pod kątem przetwarzania danych osobowych użytkowników/odwiedzających. Jest to zawiadomienie o charakterze informacyjnym, sporządzone zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia UE 2016/679, adresowane do użytkowników strony firmy Canson SAS o adresie www.canson.com.

Niniejsze zawiadomienie odnosi się wyłącznie do w/w strony internetowej, nie dotycząc stron internetowych osób trzecich, na które użytkownicy są przekierowywani za pomocą linków.

Canson SAS spełnia wymogi krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie UE nr 2016/679, Włoski Dekret Legislacyjny nr 196/2003, itp.)

Użytkownicy/odwiedzający stronę powinni dokładnie przeczytać niniejszą Politykę Prywatności przed podaniem jakichkolwiek informacji i/lub wypełnieniem jakiegokolwiek e-formularza na stronie internetowej firmy.

Cele przetwarzania danych osobowych

Poniżej przedstawiono cele przetwarzania danych osobowych, tj. informacji przekazanych bezpośrednio przez użytkowników w momencie wypełniania e-formularzy, w ramach użytkowania sieci społecznościowych lub pozyskanych automatycznie w procesie nawigacji.

Dodatkowe zawiadomienia mogę pojawiać się od czasu do czasu na stronie internetowej w przypadku pojedynczych działań, w ramach których podawane będą określone dane osobowe (np. w przypadku specjalnych wydarzeń, konkursów itp.)

Cele przetwarzania danych osobowych są następujące:

  1. podniesienie komfortu użytkowania i dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników,
  2. umożliwienie zarejestrowania się na stronie w celu uzyskania dostępu do określonych sekcji strony internetowej oraz zarządzania świadczonymi usługami,
  3. umożliwienie użytkownikom publikowania własnych treści bezpośrednio na stronie internetowej lub na stronach zarządzanych przez osoby trzecie, z którymi Canson SAS zawarł umowy, takimi jak między innymi portale społecznościowe np. Facebook, Twitter itd. (zwanymi dalej “Portalami Społecznościowymi”)
  4. za uprzednią zgodą, prowadzenie działalności marketingowej takiej jak wysyłanie materiałów reklamowych i promocyjnych związanych z grupą Canson SAS, również drogą mailową, przez MMS i SMS,
  5. odpowiadanie na zapytania użytkowników związane z produktami i usługami firmy Canson SAS.

Rodzaj i źródło przetwarzanych danych

1) Dane nawigacyjne

Z zasady stronę internetową można przeglądać bez podawania danych osobowych. Strona podzielona jest na odrębne sekcje, niektóre wymagają wprowadzania danych, a inne nie.

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania służące funkcjonowaniu strony internetowej, w ramach standardowych działań, pozyskują pewne dane osobowe, których przekazywanie odbywa się automatycznie przy użyciu internetowych protokołów komunikacyjnych.

Biorąc pod uwagę charakter tych informacji, przetwarzanie danych przechowywanych przez osoby trzecie, może skutkować identyfikacją użytkowników/odwiedzających (np. przez adres IP, nazwy domen komputerowych należących do użytkowników uzyskujących dostęp do strony, itp.)

Dane te są używane głównie przy sporządzaniu statystyk, kontrolowaniu funkcjonowania strony internetowej i do usprawniania przeglądania.

Tego typu dane kontaktowe nie są przechowywane po ich przetworzeniu, za wyjątkiem przypadków dochodzeń w sprawie przestępstw komputerowych wpływających na działanie strony komputerowej.

Żadne dane pochodzące z serwisu internetowego nie będą przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim.

Więcej informacji dotyczących plików cookies w odrębnej sekcji.

 2) Dane podawane dobrowolnie przez użytkowników/odwiedzających

W sytuacjach, gdy użytkownicy/odwiedzający łączący się ze stroną internetową podają dane osobowe w celu uzyskania dostępu do pewnych usług (np. newsletterów, subskrypcji dot. konkursów) lub w celu wysłania zapytania drogą mailową, Canson SAS wchodzi w posiadanie adresu nadawcy i/lub innych danych osobowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzenia na zapytanie lub dostarczenia wybranej usługi.

Dane osobowe podane przez użytkowników/odwiedzających będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach, gdy będzie to konieczne do spełnienia żądania/realizacji zamówienia tych użytkowników/odwiedzających.

Metody przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi (np. procedur elektronicznych i nośników danych) i/lub ręcznie (np. na papierze) przez czas absolutnie niezbędny dla osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane oraz, w każdym wypadku, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Canson SAS przedsięwziął stosowne środki bezpieczeństwa celem zapewnienia integralności i poufności danych.

Administrator Danych

Administratorem Danych jest Canson SAS z siedzibą zarejestrowaną w Annonay Cedex we Francji pod adresem N°67 rue Louis et Laurent Seguin - CS70139 - 07104 Annonay Cedex – France.

Kategorie osób/podmiotów, którym dane osobowe są przekazywane lub podawane do ich wiadomości 

Dane osobowe mogą być podawane do wiadomości pracowników i współpracowników firmy Canson SAS oraz sieci sprzedaży Canson SAS i samej firmy. Osoby/podmioty te są upoważnione do przetwarzania i otrzymują odpowiednie wytyczne operacyjne z tym związane. Ponadto, dane mogą być przetwarzane przez zewnętrzne firmy, z usług których Canson SAS korzysta na mocy zawartych z nimi umów lub na potrzeby własnej działalności i spraw organizacyjnych. W żadnym wypadku dane te nie są podawane do ogólnej wiadomości.

Prawa Podmiotów Danych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 679/2016 Podmiot Danych, tj. osoba której dane dotyczą, może egzekwować swoje prawa względem Administratora Danych w dowolnym momencie.

W związku z powyższym, Podmiot Danych ma prawo otrzymać potwierdzenie istnienia lub nieistnienia dotyczących go danych osobowych i ich przekazania w zrozumiałej formie. Podmiot Danych ma również prawo do uzyskania wskazań odnośnie treści i pochodzenia danych, celów ich przetwarzania, metod przetwarzania, Administratora Danych i jego Przedstawiciela oraz stron, którym dane mogły być przekazywane. Podmiot Danych ma prawo do korygowania, uzupełniania i aktualizowania danych, jak również do ich usunięcia lub przekształcenia w anonimowe. Podmiot Danych może zawsze zażądać wstrzymania wszelkich działań związanych z marketingiem bezpośrednim, informacjami handlowymi i badaniem rynku.

 

 

POLITYKA DOT. PLIKÓW COOKIES WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKÓW STRONY

Strona internetowa używa plików cookies w celu poprawienia jakości przeglądania i zbierania informacji o użytkowaniu strony przez odwiedzających.

Pliki cookies to krótkie ciągi tekstowe wymieniane między serwerami i klientami serwisu.

Stosuje się je do automatycznego uwierzytelnienia, śledzenia sesji i przechowywania konkretnych informacji o użytkowniku/odwiedzającym uzyskującym dostęp do serwisu. Nasza strona internetowa używa plików cookies w następujących celach:

Techniczne pliki cookies niewymagające zgody na ich używanie

Niektóre operacje nie mogą się odbyć bez użycia plików cookies, które w takich wypadkach są niezbędne z technicznych względów. Do technicznych plików cookies zaliczają się przykładowo pliki cookies, które rozpoznają sesję i utrzymują ją w stanie aktywności dla użytkowników odwiedzających stronę internetową oraz pliki cookies, które umożliwiają rozpoznanie danego użytkownika po jego zalogowaniu.

Canson SAS używa takich plików cookies celem optymalizacji przeglądania strony przez użytkownika. Technologia ta nie zezwala w żadnym wypadku urządzeniu na przechowywanie danych lub informacji o użytkowniku w celu zachowania poziomów zabezpieczeń.

Pliki cookies osób trzecich wymagające zgody

Pliki cookies osób trzecich to te, które umożliwiają Administratorowi Danych monitorowanie i analizowanie ruchu w serwisie oraz śledzenie zachowań użytkowników.

Google Analytics (Google): analizuje dane dotyczące ruchu w serwisie i służy do śledzenia zachowań użytkowników. Google Analytics to usługa analityczna firmy Google Inc. (“Google”). Google używa zebranych danych osobowych w celu śledzenia i analizowania zastosowania tej aplikacji, sporządza raporty i udostępnia je innym usługom Google.

Firma Google może wykorzystywać dane osobowe w celu kontekstualizacji i personalizacji reklam, które stanowią część jej sieci reklamowej. Zebrane dane osobowe: Pliki Cookies i Dane dot. ich zastosowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatności - Wyłącz

Zarządzanie plikami cookie w ustawieniach przeglądarki

Nasza strona internetowa działa najlepiej przy włączonych plikach cookies. W każdym przypadku istnieje jednak możliwość niewyrażenia zgody na uruchomienie plików cookies na danym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji o tym jak zmienić ustawienia plików cookies, wybierz przeglądarkę, której używasz:

- CHROME --> https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

- INTERNET EXPLORER --> https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- SAFARI --> https://support.apple.com/kb/PH19255?locale=en_US&viewlocale=en_EN

- FIREFOX --> https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Jeżeli wszystkie pliki cookies będą wyłączone, niektóre elementy strony internetowej mogą również być nieaktywne. Nawet z wyłączonymi plikami cookies, przeglądarka będąca w użyciu nadal może przechowywać niewielką ilość informacji niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej w podstawowym zakresie.

 

SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

Zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsze zawiadomienie zostało sporządzone zgodnie z art. 13. i 14 Rozporządzenia UE

nr 679/2016. Newsletter firmy Canson SAS jest rozsyłany drogą mailową do osób, które w sposób jawny zamówiły go wypełniając formularz na stronie i następnie upoważniły firmę Canson SAS do przetwarzania ich danych osobowych. Podawanie danych osobowych jest opcjonalne. Niemniej jednak odmowa podania danych osobowych uniemożliwia dostarczenie usługi newslettera.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dostarczone przez użytkowników używane są wyłącznie do wysyłania newslettera i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Metody przetwarzania danych

Zebrane dane są przetwarzane przy użyciu narzędzi komputerowych. Stosowne środki bezpieczeństwa wdrażane są w celu zapobiegania utraty danych, bezprawnemu lub nieodpowiedniemu wykorzystaniu danych lub nieuprawnionemu dostępowi do nich.

Administrator Danych

Administratorem Danych jest Canson SAS z siedzibą zarejestrowaną w Annonay Cedex we Francji pod adresem N°67 rue Louis et Laurent Seguin - CS70139 - 07104 Annonay Cedex – France.

Informujemy, że usługa newslettera wykorzystuje również usługi specjalnie wyznaczonych firm zewnętrznych.

Prawa Podmiotu Danych

Podmiot Danych, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo uzyskać potwierdzenie istnienia lub nieistnienia dotyczących go danych osobowych, jak również uzyskać wskazania dotyczące treści i pochodzenia, sprawdzać poprawność danych, żądać ich poprawienia, usunięcia lub przekształcenia w anonimowe, jak również zablokowania ich przetwarzania w przypadkach naruszenia prawa i do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z uzasadnionych powodów.

 

 

OGÓLNE ZAWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH KLIENTÓW

I DOSTAWCÓW

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia UE 679/2016

 

Drogi Kliencie/Dostawco,

W celu spełnienia wymogów art. 13 i 14 Rozporządzenia o Przetwarzaniu Danych Osobowych UE i zgodnie z jego postanowieniami, jako administrator danych osobowych, przekazujemy niniejsze zawiadomienie naszym klientom i dostawcom.

Canson SAS

N°67 rue Louis et Laurent Seguin - CS70139

07104 Annonay Cedex – France

dysponuje danymi osobowymi oraz przetwarza dane osobowe, które chronione są wyżej wspomnianym Rozporządzeniem. Należy pamiętać, że zgodnie ze wskazanym Rozporządzeniem, przetwarzanie danych będzie przebiegać w oparciu o zasady poprawności, praworządności, przejrzystości i ochrony prywatności i praw naszych klientów i dostawców.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia UE 679/2016, komunikujemy Państwu następujące informacje.

Dane, które Państwo podają będą przetwarzane w następujących celach:

Przetwarzanie danych posiada podstawę prawną związaną przede wszystkim z wykonaniem umowy pomiędzy stronami, ze zgodnością z prawem oraz ze spełnianiem żądań Podmiotu Danych, którego dane dotyczą. Przetwarzanie może się odbywać metodą manualną, ze wspomaganiem komputerowym lub metodą telematyczną zgodnie z zasadami poufności i bezpieczeństwa przewidzianymi prawem.

Podawanie danych jest obowiązkowe dla celów zawierania umów i zarządzania nimi, i jest konieczne w celu spełnienia żądań zainteresowanej strony (np. żądań natury technicznej lub handlowej). Odmowa podania danych może skutkować niewykonaniem lub częściowym wykonaniem umowy i/lub brakiem kontynuacji stosunku umownego.

Te dane mogą być przekazywane celem wykonania umowy i realizacji działań administracyjnych, specjalnie wyznaczonym współpracownikom lub pracownikom. Dane mogą być ujawnione osobom trzecim w ramach wypełniania zobowiązań określonych prawem lub istniejących umów pomiędzy stronami (np. podmiotami publicznymi, organami nadzoru, bankami itp.). Dane mogą być przekazywane spółkom powiązanym lub współzależnym, również poza terytorium Unii Europejskiej, zawsze w zakresie dostaw i/lub istniejącym umów. Dane nie będą w żaden sposób ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej i specjalnej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji zamówionej usługi lub do zarządzania działaniami administracyjnymi, podatkowymi, księgowymi lub regulacyjnymi.

Administratorem Danych jest Canson SAS z siedzibą zarejestrowaną w Annonay Cedex we Francji pod adresem N°67 rue Louis et Laurent Seguin - CS70139 - 07104 Annonay Cedex – France. Administrator Danych oraz wszelcy wyznaczeni menadżerowie są dostępni pod adresem: contact.canson@canson.com.

Zgodnie z artykułami 15 i 20 Rozporządzenia UE 679/2016 mogą Państwo egzekwować swoje prawa względem Administratora Danych w dowolnym czasie. W związku z powyższym, Podmiot Danych ma prawo otrzymać potwierdzenie istnienia lub nieistnienia dotyczących go danych osobowych i ich przekazania w zrozumiałej formie. Podmiot Danych ma również prawo do uzyskania wskazań odnośnie pochodzenia danych, celów ich przetwarzania, metod przetwarzania, Administratora Danych i jego Przedstawiciela oraz stron, którym dane mogły być przekazywane. Podmiot Danych ma prawo do korygowania, uzupełniania i aktualizowania danych, jak również do ich usunięcia lub przekształcenia w anonimowe. Podmiot Danych może zawsze zażądać wstrzymania wszelkich działań związanych z marketingiem bezpośrednim, informacjami handlowymi i badaniem rynku.